رديف نام تعداد
1 گروه بهمن 15000
2 کارگزاری بهمن 1000
3 سرمایه گذاری بهمن 15000
4 کیا مهستان 4000