صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/12 3,389,010 3,370,169 0 0 51,717 0 1,715 50,002 168,515,208,506
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/11 3,371,014 3,350,825 0 0 51,717 0 1,715 50,002 167,547,929,768
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/10 3,347,940 3,326,778 0 0 51,717 0 1,715 50,002 166,345,531,550
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/09 3,305,175 3,280,010 0 0 51,717 0 1,715 50,002 164,007,051,100
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/08 3,209,737 3,184,374 0 0 51,717 0 1,715 50,002 159,225,085,036
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/07 3,209,854 3,184,491 0 0 51,717 0 1,715 50,002 159,230,918,755
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/06 3,209,971 3,184,608 0 0 51,717 0 1,715 50,002 159,236,758,701
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/05 3,099,266 3,071,681 0 0 51,717 0 1,715 50,002 153,590,191,077
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/04 3,036,577 3,007,325 0 0 51,717 0 1,715 50,002 150,372,249,839
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/03 2,963,590 2,934,851 0 0 51,717 0 1,715 50,002 146,748,418,415
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/02 2,948,896 2,920,056 0 0 51,717 0 1,715 50,002 146,008,660,205
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/09/01 2,932,828 2,904,219 0 0 51,717 0 1,715 50,002 145,216,775,162
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/08/30 2,932,950 2,904,341 0 0 51,717 0 1,715 50,002 145,222,856,998
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/08/29 2,932,536 2,903,927 0 0 51,717 0 1,715 50,002 145,202,165,723
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/08/28 2,940,391 2,911,577 0 0 51,717 0 1,715 50,002 145,584,649,646
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/08/27 2,903,227 2,874,786 0 0 51,717 0 1,715 50,002 143,745,064,589
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/08/26 2,852,692 2,824,113 0 0 51,717 0 1,715 50,002 141,211,298,302
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/08/25 3,002,857 2,974,863 0 0 51,717 0 1,715 50,002 148,749,112,194
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/08/24 3,004,948 2,977,403 0 0 51,717 0 1,715 50,002 148,876,126,887
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/08/23 3,005,064 2,977,519 0 0 51,717 0 1,715 50,002 148,881,898,759