صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/20 3,042,187 3,020,421 0 0 51,717 0 1,715 50,002 151,027,089,284
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/19 3,029,079 3,007,427 0 0 51,717 0 1,715 50,002 150,377,363,497
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/18 3,029,159 3,007,507 0 0 51,717 0 1,715 50,002 150,381,364,876
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/17 3,029,239 3,007,587 0 0 51,717 0 1,715 50,002 150,385,373,040
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/16 3,105,986 3,083,392 0 0 51,717 0 1,715 50,002 154,175,778,338
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/15 3,085,516 3,062,349 0 0 51,717 0 1,715 50,002 153,123,599,407
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/14 3,137,500 3,114,276 0 0 51,717 0 1,715 50,002 155,720,013,841
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/13 3,260,268 3,236,766 0 0 51,717 0 1,715 50,002 161,844,769,716
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/12 3,293,687 3,269,978 0 0 51,717 0 1,715 50,002 163,505,429,853
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/11 3,293,782 3,270,073 0 0 51,717 0 1,715 50,002 163,510,198,068
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/10 3,293,878 3,270,169 0 0 51,717 0 1,715 50,002 163,514,972,978
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/09 3,316,066 3,293,248 0 0 51,717 0 1,715 50,002 164,668,974,209
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/08 3,349,379 3,326,899 0 0 51,717 0 1,715 50,002 166,351,586,402
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/07 3,276,877 3,254,247 0 0 51,717 0 1,715 50,002 162,718,837,378
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/06 3,237,468 3,218,120 0 0 51,717 0 1,715 50,002 160,912,447,985
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/05 3,155,186 3,139,882 0 0 51,717 0 1,715 50,002 157,000,403,821
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/04 3,155,224 3,139,921 0 0 51,717 0 1,715 50,002 157,002,326,133
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/03 3,155,263 3,139,960 0 0 51,717 0 1,715 50,002 157,004,255,046
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/02 3,098,298 3,074,863 0 0 51,717 0 1,715 50,002 153,749,314,372
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/07/01 3,078,165 3,054,652 0 0 51,717 0 1,715 50,002 152,738,703,416