صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/12 11,001,231 10,950,177 0 0 51,717 0 1,715 50,002 547,530,770,892
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/11 10,615,757 10,555,945 0 0 51,717 0 1,715 50,002 527,818,374,504
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/10 10,423,447 10,360,690 0 0 51,717 0 1,715 50,002 518,055,208,244
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/09 10,424,005 10,361,248 0 0 51,717 0 1,715 50,002 518,083,110,261
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/08 10,424,563 10,361,806 0 0 51,717 0 1,715 50,002 518,111,013,764
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/07 10,389,229 10,321,935 0 0 51,717 0 1,715 50,002 516,117,374,110
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/06 9,986,985 9,914,373 0 0 51,717 0 1,715 50,002 495,738,471,782
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/05 10,078,104 10,005,172 0 0 51,717 0 1,715 50,002 500,278,625,502
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/04 10,411,592 10,351,196 0 0 51,717 0 1,715 50,002 517,580,503,365
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/03 10,295,574 10,199,042 0 0 51,717 0 1,715 50,002 509,972,480,291
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/02 10,296,256 10,199,724 0 0 51,717 0 1,715 50,002 510,006,577,633
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/05/01 10,296,938 10,200,406 0 0 51,717 0 1,715 50,002 510,040,676,452
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/04/31 10,510,079 10,419,506 0 0 51,717 0 1,715 50,002 520,996,146,419
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/04/30 10,747,319 10,671,442 0 0 51,717 0 1,715 50,002 533,593,466,902
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/04/29 10,516,979 10,445,346 0 0 51,717 0 1,715 50,002 522,288,177,814
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/04/28 10,232,003 10,155,009 0 0 51,717 0 1,715 50,002 507,770,742,832
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/04/27 10,384,335 10,312,448 0 0 51,717 0 1,715 50,002 515,643,038,244
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/04/26 10,384,864 10,312,977 0 0 51,717 0 1,715 50,002 515,669,488,055
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/04/25 10,385,393 10,313,506 0 0 51,717 0 1,715 50,002 515,695,938,382
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/04/24 10,644,203 10,581,018 0 0 51,717 0 1,715 50,002 529,072,044,533