صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/09 6,750,766 6,700,868 0 0 110,952 0 1,715 109,237 731,982,757,105
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/08 6,751,203 6,701,305 0 0 110,952 0 1,715 109,237 732,030,505,424
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/07 6,751,640 6,701,743 0 14,359 110,952 0 1,715 109,237 732,078,255,854
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/06 6,964,033 6,906,344 0 0 96,593 0 1,715 94,878 655,260,142,169
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/05 7,007,012 6,949,360 0 0 96,593 0 1,715 94,878 659,341,340,795
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/04 7,081,243 7,025,897 0 0 96,593 0 1,715 94,878 666,603,035,992
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/03 7,081,728 7,026,381 0 0 96,593 0 1,715 94,878 666,649,016,004
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/02 7,263,185 7,209,127 0 0 96,593 0 1,715 94,878 683,987,555,371
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/08/01 7,263,659 7,209,601 0 0 96,593 0 1,715 94,878 684,032,510,289
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/30 7,264,133 7,210,075 0 0 96,593 0 1,715 94,878 684,077,467,290
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/29 7,511,399 7,463,014 0 0 96,593 0 1,715 94,878 708,075,864,465
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/28 7,545,277 7,498,420 0 13,189 96,593 0 1,715 94,878 711,435,075,186
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/27 7,581,732 7,527,044 0 0 83,404 0 1,715 81,689 614,876,704,817
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/26 7,695,290 7,639,513 0 0 83,404 0 1,715 81,689 624,064,193,054
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/25 7,695,780 7,640,003 0 0 83,404 0 1,715 81,689 624,104,198,593
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/24 7,696,270 7,640,493 0 0 83,404 0 1,715 81,689 624,144,206,185
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/23 7,696,759 7,640,982 0 0 83,404 0 1,715 81,689 624,184,215,826
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/22 7,862,311 7,804,956 0 0 83,404 0 1,715 81,689 637,579,077,853
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/21 8,141,488 8,088,726 0 0 83,404 0 1,715 81,689 660,759,967,952
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/07/20 8,215,107 8,168,864 0 7,537 83,404 0 1,715 81,689 667,306,337,635