صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/03/02 8,082,860 8,049,007 0 0 51,717 0 1,715 50,002 402,466,442,124
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/03/01 8,083,091 8,049,238 0 0 51,717 0 1,715 50,002 402,477,991,310
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/31 8,083,322 8,049,469 0 0 51,717 0 1,715 50,002 402,489,543,395
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/30 8,068,502 8,032,196 0 0 51,717 0 1,715 50,002 401,625,845,829
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/29 8,013,112 7,973,511 0 0 51,717 0 1,715 50,002 398,691,479,636
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/28 7,747,969 7,692,183 0 0 51,717 0 1,715 50,002 384,624,534,009
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/27 7,948,384 7,893,061 0 0 51,717 0 1,715 50,002 394,668,845,199
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/26 8,060,020 8,034,890 0 0 51,717 0 1,715 50,002 401,760,551,282
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/25 8,060,176 8,035,046 0 0 51,717 0 1,715 50,002 401,768,345,474
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/24 8,060,347 8,035,217 0 0 51,717 0 1,715 50,002 401,776,922,912
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/23 8,082,419 8,063,562 0 0 51,717 0 1,715 50,002 403,194,244,843
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/22 8,091,165 8,082,116 0 0 51,717 0 1,715 50,002 404,121,985,692
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/21 8,064,534 8,055,179 0 0 51,717 0 1,715 50,002 402,775,035,629
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/20 8,016,020 8,005,666 0 0 51,717 0 1,715 50,002 400,299,316,330
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/19 7,940,284 7,924,787 0 0 51,717 0 1,715 50,002 396,255,216,794
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/18 7,940,389 7,924,893 0 0 51,717 0 1,715 50,002 396,260,498,416
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/17 7,940,495 7,924,999 0 0 51,717 0 1,715 50,002 396,265,782,850
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/16 7,874,382 7,848,082 0 0 51,717 0 1,715 50,002 392,419,774,148
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/15 7,788,292 7,778,334 0 0 51,717 0 1,715 50,002 388,932,280,000
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1399/02/14 7,730,114 7,720,428 0 0 51,717 0 1,715 50,002 386,036,831,150