صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۲ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۶ اسامی حاضران در مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۷ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۸ اگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۱۲ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۳ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۵ صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
۱۶ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۱۷ صورتجلسه مجمع تمدید مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
۱۸ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۱۹ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۰ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۱ صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۲ اسامی حاضران در مجامع ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۲۳ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۲۴ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۵ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
۲۶ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۲۷ تاییدیه سازمان جهت مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۲۸ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۲۹ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
۳۰ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱