مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/19 دریافت خبر 1397/07/15
2 صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر مورخ 1397/06/19 دریافت خبر 1397/07/05
3 اسامی حاضران در مجمع 1397/06/19 دریافت خبر 1397/06/20
4 صورتجلسه مجمع تمدید مورخ 1397/01/15 دریافت خبر 1397/02/08
5 اسامی حاضران در مجمع 1397/01/19 دریافت خبر 1397/01/19
6 صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/14
7 صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/14
8 صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/14
9 اسامی حاضران در مجامع 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/12
10 اسامی حاضران در مجمع 1396/07/04 دریافت خبر 1396/10/26
11 صورت جلسه مجمع 1396/07/04 دریافت خبر 1396/09/12
12 صورت جلسه مجمع 1395/06/27 دریافت خبر 1395/07/18
13 صورت جلسه مجمع 1395/03/24 دریافت خبر 1395/05/06
14 تاییدیه سازمان جهت مجمع 1394/10/07 دریافت خبر 1395/04/09
15 صورت جلسه مجمع 1394/10/07 دریافت خبر 1395/04/09
16 صورت جلسه مجمع 1394/09/28 دریافت خبر 1394/10/14
17 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر دریافت خبر 1394/04/31