مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/07/16 دریافت خبر 1397/08/29
2 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/01 دریافت خبر 1397/08/23
3 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/01 دریافت خبر 1397/08/22
4 اسامی حاضران در مجمع 1397/08/01 دریافت خبر 1397/08/02
5 اسامی حاضران در مجمع 1397/07/25 دریافت خبر 1397/07/25
6 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/19 دریافت خبر 1397/07/15
7 صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر مورخ 1397/06/19 دریافت خبر 1397/07/05
8 اسامی حاضران در مجمع 1397/06/19 دریافت خبر 1397/06/20
9 صورتجلسه مجمع تمدید مورخ 1397/01/15 دریافت خبر 1397/02/08
10 اسامی حاضران در مجمع 1397/01/19 دریافت خبر 1397/01/19
11 صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/14
12 صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/14
13 صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/14
14 اسامی حاضران در مجامع 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/12
15 اسامی حاضران در مجمع 1396/07/04 دریافت خبر 1396/10/26
16 صورت جلسه مجمع 1396/07/04 دریافت خبر 1396/09/12
17 صورت جلسه مجمع 1395/06/27 دریافت خبر 1395/07/18
18 صورت جلسه مجمع 1395/03/24 دریافت خبر 1395/05/06
19 تاییدیه سازمان جهت مجمع 1394/10/07 دریافت خبر 1395/04/09
20 صورت جلسه مجمع 1394/10/07 دریافت خبر 1395/04/09
21 صورت جلسه مجمع 1394/09/28 دریافت خبر 1394/10/14
22 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر دریافت خبر 1394/04/31