صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲ لیست حاضران در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۳ صورتجلسه اصلاحی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۵ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۹ اسامی حاضران در مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۰ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۱ اگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۱۵ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۶ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۸ صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
۱۹ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۲۰ صورتجلسه مجمع تمدید مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
۲۱ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۲۲ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۳ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۴ صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۵ اسامی حاضران در مجامع ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۲۶ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۲۷ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۸ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
۲۹ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۳۰ تاییدیه سازمان جهت مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۳۱ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۳۲ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
۳۳ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱