صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه اصلاحی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۳ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۷ اسامی حاضران در مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۸ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۹ اگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۱۳ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۴ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۶ صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
۱۷ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۱۸ صورتجلسه مجمع تمدید مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
۱۹ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۲۰ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۱ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۲ صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۳ اسامی حاضران در مجامع ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۲۴ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۲۵ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۶ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
۲۷ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۲۸ تاییدیه سازمان جهت مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۲۹ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۳۰ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
۳۱ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱