صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضران در مجمع ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۴ لیست حاضران در مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۶ لیست حاضران در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۷ صورتجلسه اصلاحی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۹ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۱۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۱۳ اسامی حاضران در مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۴ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۵ اگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۱۹ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۲۰ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۲۲ صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
۲۳ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۲۴ صورتجلسه مجمع تمدید مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
۲۵ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۲۶ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۷ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۸ صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۲۹ اسامی حاضران در مجامع ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۳۰ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۳۱ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۳۲ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
۳۳ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۳۴ تاییدیه سازمان جهت مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۳۵ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۳۶ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
۳۷ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱