صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ گزارش عملکردصندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹-حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹-حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸-حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸-حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ صورت مالی اصلاحی مورخ ۱۳۹۷-۰۳-۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ گزارش صورت مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ گزارش عملکردصندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ گزارش عملکردصندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ گزارش عملکرد صندوق بازارگردان بهمن گستر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ گزارش صورتهای مالی صندوق بازارگردان بهمن گستر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد صندوق بازارگردان بهمن گستر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش صورتهای مالی صندوق بازارگردان بهمن گستر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ گزارش عملکردصندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴-حسابرسی نشده دانلود