صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/09/07 1397/09/07 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/29 1397/08/29 صورت مالی اصلاحی مورخ 1397-03-31 دانلود
1397/08/07 1397/08/07 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1397-حسابرسی نشده دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ 31 شهریورماه 1397-حسابرسی نشده دانلود
1397/07/17 1397/07/17 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1397-حسابرسی شده دانلود
1397/07/17 1397/07/17 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1397-حسابرسی شده دانلود
1397/07/07 1397/07/07 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1397-حسابرسی نشده دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1397-حسابرسی نشده دانلود
1397/04/09 1397/04/09 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1396/10/30 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1396/11/30 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ 29 اسفندماه 1396-حسابرسی نشده دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1396/11/11 1396/11/11 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1396-حسابرسی شده دانلود
1396/11/11 1396/11/11 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1396-حسابرسی شده دانلود
1396/10/24 1396/10/24 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1396-حسابرسی نشده دانلود
1396/10/24 1396/10/24 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1396-حسابرسی نشده دانلود
1396/07/29 1396/07/29 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396-حسابرسی نشده دانلود
1396/07/29 1396/07/29 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396-حسابرسی نشده دانلود
1396/05/18 1396/05/18 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1396-حسابرسی شده دانلود
1396/05/18 1396/05/18 گزارش صورت مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1396-حسابرسی شده دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1396-حسابرسی نشده دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1396-حسابرسی نشده دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1395-حسابرسی نشده دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 30 اسفندماه 1395-حسابرسی نشده دانلود
1395/11/23 1395/11/23 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1395-حسابرسی شده دانلود
1395/11/23 1395/11/23 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1395-حسابرسی شده دانلود
1395/10/20 1395/10/20 گزارش عملکردصندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ30 آذر ماه 1395-حسابرسی نشده دانلود
1395/10/20 1395/10/20 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1395-حسابرسی نشده دانلود
1395/08/01 1395/08/01 گزارش عملکردصندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/01 1395/08/01 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/05/12 1395/05/12 گزارش عملکرد صندوق بازارگردان بهمن گستر براي سال مالي منتهي به 1395/03/31 - حسابرسی شده دانلود
1395/05/12 1395/05/12 گزارش صورتهاي مالي صندوق بازارگردان بهمن گستر براي سال مالي منتهي به 1395/03/31 - حسابرسی شده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد صندوق بازارگردان بهمن گستر براي سال مالي منتهي به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش صورتهاي مالي صندوق بازارگردان بهمن گستر براي سال مالي منتهي به 1395/03/31 دانلود
1395/01/31 1395/01/31 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1394 دانلود
1395/01/31 1395/01/31 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1394 دانلود
1394/11/10 1394/11/10 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1394-حسابرسی شده دانلود
1394/11/10 1394/11/10 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1394-حسابرسی شده دانلود
1394/10/28 1394/10/28 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ30 آذر ماه 1394 دانلود
1394/10/28 1394/10/28 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ30 آذر ماه 1394 دانلود
1394/10/13 1394/10/13 گزارش عملکردصندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ31 شهریور ماه 1394 دانلود
1394/10/13 1394/10/13 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ31 شهریور ماه 1394 دانلود
1394/05/12 1394/05/12 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1394-حسابرسی شده دانلود
1394/05/12 1394/05/12 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1394-حسابرسی شده دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش صورت مالی صندوق بهمن گستر برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1394-حسابرسی نشده دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد صندوق بهمن گستر برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1394-حسابرسی نشده دانلود