صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۰.۴۳۲ %۲.۸۷۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۶.۶۸۴)% (۱.۶۰۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۰.۸۳۲ %۷.۳۷۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۲۸.۹۹۱ %۲۷.۰۰۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۷۹.۵۹ %۵۹.۵۸۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۱۱۲.۴۵۷ %۷۷.۹۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۱۸۳.۸۶۲ %۴۰۶.۹۹۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۴۲۹۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۸۲)% (۹۷.۴۶)%