صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۰.۱۷۶ (۳.۰۳۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۱۶.۳۷۷ %۳۲.۹۹۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۷۹.۴۷۶ %۱۰۴.۸۰۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۱۷۴.۲۵۶ %۲۲۲.۷۰۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۳۰۹.۱۴۱ %۳۵۸.۵۹۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۶۵۶.۴۵۴ %۱۴۵۳.۳۹۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۴۲۱۹۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۸۲)% (۹۸.۶۲)%