صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۳.۷۳۵ %۲.۵۴۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۹.۴۴۵ %۳.۳۶۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۴.۷۳۲ %۲۴.۷۱۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۴۰.۷۷۸ %۱۰۵.۴۴۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۱۳۹.۷۰۲ %۳۵۶.۹۵۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۳۹۸.۷۲۹ %۶۹۰.۵۱۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۹۲۹.۱۰۹ %۳۰۶۶.۵۶۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۴۲۱۹۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۸۲)% (۹۸.۶۲)%