صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۰.۵۷۷ %۰.۱۹۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۹.۷۱۷ %۳.۶۰۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۱۴.۷۵۱ %۳.۸۳۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۲۲.۸۶۶ %۱۰.۵۵۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۵۷.۹۴۴ %۴۱.۳۳۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۱۴۹.۴۳۸ %۹۲.۹۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۲۱۶.۷۳۲ %۴۰۵.۰۳۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۵۴۲۹۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۸۲)% (۹۷.۴۶)%