صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳.۷۳ ۲.۵۴ ۶.۴۹E+۰۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۸۸ ۳.۰۱ ۹۱,۰۱۳ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۳۹ (۱.۹) ۳۰۸.۴۴ (۹۹.۹۱)
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۴.۱۱ ۰.۳۸ ۲.۴۳E+۰۸ ۲۹۲.۴۵
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۹۱) (۰.۶۲) (۹۶.۴۱) (۸۹.۸۳)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۳.۳۴) (۰.۳۵) (۱۰۰) (۷۲.۱۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۴۹ ۲.۷۲ ۲۲,۱۵۲.۰۷ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۲.۱) (۰.۷۸) (۹۹.۹۶) (۹۴.۳۶)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۲.۳۶) (۰.۴۵) (۹۹.۹۸) (۸۰.۴۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲.۱۶ ۳.۲۱ ۲۴۷,۹۸۵.۵۲ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۲.۸۶ ۳.۰۸ ۲.۹۴E+۰۶ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۱.۵۳) (۱.۷۷) (۹۹.۶۴) (۹۹.۸۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۲.۵۳) (۰.۱۷) (۹۹.۹۹) (۴۶.۵۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ (۰.۶۴) ۱.۲۵ (۹۰.۲۴) ۹,۱۵۳.۶۲