ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 50,088 82.87 % 0 0 % 10,210 16.89 % 139 0.23 % 50,088 82.87 %
2 1396/11/28 50,224 82.91 % 0 0 % 10,210 16.86 % 137 0.23 % 50,224 82.91 %
3 1396/11/27 50,347 82.95 % 0 0 % 10,210 16.82 % 135 0.22 % 50,347 82.95 %
4 1396/11/26 50,347 82.95 % 0 0 % 10,210 16.82 % 133 0.22 % 50,347 82.95 %
5 1396/11/25 50,347 82.95 % 0 0 % 10,210 16.82 % 132 0.22 % 50,347 82.95 %
6 1396/11/24 49,908 82.83 % 0 0 % 10,210 16.95 % 130 0.22 % 49,908 82.83 %
7 1396/11/23 50,742 83.07 % 0 0 % 10,210 16.71 % 128 0.21 % 50,742 83.07 %
8 1396/11/22 49,419 82.14 % 0 0 % 10,659 17.72 % 78 0.13 % 49,419 82.14 %
9 1396/11/21 49,419 82.15 % 0 0 % 10,659 17.72 % 76 0.13 % 49,419 82.15 %
10 1396/11/20 49,317 82.12 % 0 0 % 10,659 17.75 % 75 0.13 % 49,317 82.12 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق