صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۱۷,۹۴۶ ۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۲.۱۶ % ۴۹,۲۹۴ ۳۳.۹۲ % ۱۱۷,۹۴۶ ۶۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۲۶,۳۹۰ ۷۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۲.۱۸ % ۳۹,۸۷۵ ۲۸.۵۷ % ۱۲۶,۳۹۰ ۷۴.۳۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۲,۴۸۶ ۷۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۲.۱۹ % ۳۲,۵۶۸ ۲۴.۴۵ % ۱۳۲,۴۸۶ ۷۸.۵۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۵۷,۵۶۶ ۹۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۲.۱۸ % ۸,۵۸۷ ۱۰.۱۷ % ۱۵۷,۵۶۶ ۹۲.۷۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۵۸,۸۰۸ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۲.۱۶ % ۸,۵۸۳ ۱۰.۰۹ % ۱۵۸,۸۰۸ ۹۲.۸۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۵۸,۸۰۸ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۲.۱۶ % ۸,۵۸۰ ۱۰.۰۹ % ۱۵۸,۸۰۸ ۹۲.۸۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵۸,۸۰۸ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۲.۱۶ % ۸,۵۷۶ ۱۰.۰۹ % ۱۵۸,۸۰۸ ۹۲.۸۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۷۲,۷۴۸ ۹۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۲ % ۸,۵۷۲ ۹.۳۳ % ۱۷۲,۷۴۸ ۹۳.۳۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۸۳,۲۱۳ ۹۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۱.۸۹ % ۸,۵۶۸ ۸.۸۳ % ۱۸۳,۲۱۳ ۹۳.۷۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸۰,۰۰۵ ۹۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۰ ۱.۹۲ % ۸,۵۶۴ ۸.۹۷ % ۱۸۰,۰۰۵ ۹۳.۶۲ %