صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۲۱۲,۱۴۷ ۵۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۷۴۸ ۳۶.۸ % ۴۳,۲۸۹ ۱۰.۷۱ % ۲۱۲,۱۴۷ ۵۲.۴۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۲۱۲,۱۴۷ ۵۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۷۴۸ ۳۶.۸ % ۴۳,۲۸۷ ۱۰.۷۱ % ۲۱۲,۱۴۷ ۵۲.۴۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۱۲,۱۴۷ ۵۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۷۴۸ ۳۶.۸ % ۴۳,۲۸۶ ۱۰.۷۱ % ۲۱۲,۱۴۷ ۵۲.۴۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۲۲۷,۴۹۵ ۵۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳ ۰.۰۷ % ۱۷۵,۵۳۶ ۴۳.۵۲ % ۲۲۷,۴۹۵ ۵۶.۴۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲۴۸,۰۸۲ ۶۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲ ۰.۰۷ % ۱۵۲,۰۰۱ ۳۷.۹۷ % ۲۴۸,۰۸۲ ۶۱.۹۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۳۴۹,۳۷۳ ۶۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۲۷۲ ۳۴.۱۸ % ۳,۵۲۴ ۰.۶۶ % ۳۴۹,۳۷۳ ۶۵.۱۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۳۴۶,۴۷۴ ۵۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۳,۱۰۳ ۴۴.۷۲ % ۳,۵۲۲ ۰.۵۶ % ۳۴۶,۴۷۴ ۵۴.۷۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۵۷,۴۳۵ ۳۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۲۴۶ ۶۸.۰۶ % ۳,۱۹۵ ۰.۶۴ % ۱۵۷,۴۳۵ ۳۱.۳۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۵۷,۴۳۵ ۳۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۲۴۶ ۶۸.۰۶ % ۳,۱۹۳ ۰.۶۴ % ۱۵۷,۴۳۵ ۳۱.۳۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۵۷,۴۳۵ ۳۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۲۴۶ ۶۸.۰۶ % ۳,۱۹۲ ۰.۶۳ % ۱۵۷,۴۳۵ ۳۱.۳۱ %