ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/31 42,900 81.41 % 0 0 % 8,040 15.26 % 1,750 3.32 % 42,900 81.41 %
2 1397/02/30 43,498 81.62 % 0 0 % 8,040 15.09 % 1,749 3.28 % 43,498 81.62 %
3 1397/02/29 43,799 81.74 % 0 0 % 7,967 14.87 % 1,813 3.38 % 43,799 81.74 %
4 1397/02/28 43,957 82.23 % 0 0 % 7,967 14.9 % 1,528 2.86 % 43,957 82.23 %
5 1397/02/27 43,957 82.23 % 0 0 % 7,967 14.9 % 1,526 2.86 % 43,957 82.23 %
6 1397/02/26 43,957 82.23 % 0 0 % 7,967 14.91 % 1,524 2.85 % 43,957 82.23 %
7 1397/02/25 44,561 82.43 % 0 0 % 7,967 14.74 % 1,524 2.82 % 44,561 82.43 %
8 1397/02/24 44,892 82.54 % 0 0 % 7,967 14.65 % 1,522 2.8 % 44,892 82.54 %
9 1397/02/23 42,885 81.87 % 0 0 % 7,967 15.21 % 1,521 2.9 % 42,885 81.87 %
10 1397/02/22 41,910 81.53 % 0 0 % 7,967 15.5 % 1,519 2.96 % 41,910 81.53 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق