ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/22 40,107 72.2 % 0 0 % 7,622 13.72 % 16,134 29.05 % 0 0 %
2 1397/05/21 40,491 72.4 % 0 0 % 7,622 13.63 % 16,129 28.84 % 0 0 %
3 1397/05/20 40,022 72.17 % 0 0 % 7,622 13.75 % 16,124 29.08 % 0 0 %
4 1397/05/19 40,492 72.4 % 0 0 % 7,631 13.65 % 16,120 28.82 % 0 0 %
5 1397/05/18 40,492 72.41 % 0 0 % 7,631 13.65 % 16,115 28.82 % 0 0 %
6 1397/05/17 40,492 72.41 % 0 0 % 7,631 13.65 % 16,110 28.81 % 0 0 %
7 1397/05/16 40,211 72.08 % 0 0 % 7,784 13.95 % 16,105 28.87 % 0 0 %
8 1397/05/15 39,768 71.86 % 0 0 % 7,784 14.07 % 16,100 29.1 % 0 0 %
9 1397/05/14 39,933 71.95 % 0 0 % 7,784 14.03 % 16,096 29 % 0 0 %
10 1397/05/13 39,631 71.8 % 0 0 % 7,897 14.31 % 15,984 28.96 % 0 0 %