ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/29 63,363 90.07 % 0 0 % 0 0 % 59 0.09 % 6,924 19.55 % 63,363 90.07 %
2 1397/10/28 63,762 90.13 % 0 0 % 0 0 % 59 0.08 % 6,925 19.44 % 63,762 90.13 %
3 1397/10/27 63,762 90.13 % 0 0 % 0 0 % 59 0.08 % 6,925 19.44 % 63,762 90.13 %
4 1397/10/26 63,762 90.12 % 0 0 % 0 0 % 59 0.08 % 6,926 19.44 % 63,762 90.12 %
5 1397/10/25 64,232 90.19 % 0 0 % 0 0 % 59 0.08 % 6,927 19.32 % 64,232 90.19 %
6 1397/10/24 64,131 90.17 % 0 0 % 0 0 % 59 0.08 % 6,928 19.34 % 64,131 90.17 %
7 1397/10/23 65,796 90.4 % 0 0 % 0 0 % 59 0.08 % 6,928 18.9 % 65,796 90.4 %
8 1397/10/22 64,101 90.17 % 0 0 % 0 0 % 59 0.08 % 6,929 19.35 % 64,101 90.17 %
9 1397/10/21 62,521 89.65 % 0 0 % 0 0 % 59 0.09 % 7,157 20.06 % 62,521 89.65 %
10 1397/10/20 62,521 89.65 % 0 0 % 0 0 % 59 0.09 % 7,158 20.06 % 62,521 89.65 %