صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۴۰۰,۳۱۳ ۷۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۰.۶۴ % ۱۴۶,۹۴۱ ۲۶.۶۸ % ۳۹۳,۰۴۵ ۷۱.۳۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۴۶۸,۹۰۰ ۸۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۰.۶۶ % ۵۸,۶۱۴ ۱۱.۰۴ % ۴۵۳,۱۹۴ ۸۵.۳۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۴۹۱,۹۷۴ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۰.۶۷ % ۲۵,۷۸۹ ۴.۹۵ % ۴۶۸,۵۷۲ ۸۹.۸۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۴۹۱,۹۷۴ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۰.۶۷ % ۲۵,۷۸۹ ۴.۹۵ % ۴۶۸,۵۷۲ ۸۹.۸۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۴۹۱,۹۷۴ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۰.۶۷ % ۲۵,۷۸۹ ۴.۹۵ % ۴۶۸,۵۷۲ ۸۹.۸۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۵۲۷,۵۶۱ ۹۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۰.۶۵ % ۵,۶۱۷ ۱.۰۵ % ۵۰۴,۷۲۱ ۹۴.۰۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۵۶۹,۲۵۴ ۹۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۰.۶۱ % ۵,۶۱۶ ۰.۹۷ % ۵۳۸,۸۱۳ ۹۳.۱۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۵۷۱,۷۴۵ ۹۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۰.۶ % ۵,۶۱۶ ۰.۹۷ % ۵۴۰,۷۳۲ ۹۳.۰۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴۷۳,۵۱۶ ۹۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۰۸ ۲.۵۹ % ۳۳,۵۹۳ ۶.۴۵ % ۴۵۰,۱۰۲ ۸۶.۴۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۶۰۴,۹۹۹ ۹۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۰۸ ۲.۱۶ % ۵,۶۱۵ ۰.۹ % ۵۸۱,۹۵۴ ۹۳.۲۴ %