صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۸۵۷,۶۶۰ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۴۸ ۰.۳۶ % ۲,۵۵۳ ۰.۳ % ۸۱۷,۲۸۷ ۹۴.۶۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۸۵۷,۱۱۷ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۴۸ ۰.۳۶ % ۲,۵۵۳ ۰.۳ % ۸۲۱,۱۳۹ ۹۵.۱۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۸۲۲,۷۵۹ ۹۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۴۸ ۱.۵۷ % ۲,۵۵۳ ۰.۳ % ۷۹۱,۲۳۶ ۹۴.۳۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۸۲۲,۷۵۹ ۹۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۴۸ ۱.۵۷ % ۲,۵۵۳ ۰.۳ % ۷۹۱,۲۳۶ ۹۴.۳۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۸۰۳,۶۰۹ ۹۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۴۸ ۱.۶ % ۲,۵۵۳ ۰.۳۱ % ۷۷۶,۴۶۸ ۹۴.۷۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۸۰۳,۶۰۹ ۹۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۴۸ ۱.۶ % ۲,۵۵۳ ۰.۳۱ % ۷۷۶,۴۶۸ ۹۴.۷۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۸۰۳,۶۰۹ ۹۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۴۸ ۱.۶ % ۲,۵۵۴ ۰.۳۱ % ۷۷۶,۴۶۸ ۹۴.۷۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۷۱۹,۳۰۲ ۹۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۴۸ ۱.۷۹ % ۲,۵۵۴ ۰.۳۵ % ۶۹۶,۷۳۱ ۹۴.۷۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۶۹۶,۵۷۰ ۹۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۵۲ ۱.۸۳ % ۷,۳۴۲ ۱.۰۲ % ۶۷۸,۶۸۳ ۹۴.۶۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۶۹۹,۹۶۸ ۸۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۴۶ ۱۲.۶۴ % ۲,۵۵۴ ۰.۳۲ % ۶۸۲,۳۹۶ ۸۴.۸۶ %