ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/22 59,519 86.19 % 0 0 % 0 0 % 1,306 1.89 % 8,227 23.96 % 0 0 %
2 1397/07/21 61,379 86.56 % 0 0 % 0 0 % 1,306 1.84 % 8,223 23.32 % 0 0 %
3 1397/07/20 62,846 83.19 % 0 0 % 0 0 % 4,482 5.93 % 8,219 21.89 % 0 0 %
4 1397/07/19 62,846 83.19 % 0 0 % 0 0 % 4,482 5.93 % 8,215 21.88 % 0 0 %
5 1397/07/18 62,846 83.2 % 0 0 % 0 0 % 4,482 5.93 % 8,210 21.88 % 0 0 %
6 1397/07/17 62,171 80.43 % 0 0 % 0 0 % 6,920 8.95 % 8,205 21.37 % 0 0 %
7 1397/07/16 61,142 80.17 % 0 0 % 0 0 % 6,920 9.07 % 8,200 21.66 % 0 0 %
8 1397/07/15 62,079 79.88 % 0 0 % 0 0 % 7,442 9.58 % 8,195 21.24 % 0 0 %
9 1397/07/14 63,849 79.35 % 0 0 % 0 0 % 8,427 10.47 % 8,190 20.51 % 0 0 %
10 1397/07/13 65,553 79.78 % 0 0 % 0 0 % 8,427 10.26 % 8,184 20.08 % 0 0 %