صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۳,۱۳۳ ۷۴.۷۹ ۳۲۹,۸۴۰ ۶۵.۳۸ ۳۹۲,۷۹۳ ۶۷.۹ ۴۰۰,۳۱۳ ۷۲.۶۸
اوراق ۴,۲۳۸ ۳.۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۱,۲۶۸ ۱۰.۱۴ ۱۳۷,۲۴۱ ۲۷.۲۱ ۱۶۲,۲۹۵ ۲۸.۰۵ ۳,۵۰۸ ۰.۶۴
سایر دارایی ها ۱۲,۴۹۸ ۱۱.۲۴ ۳۷,۳۷۸ ۷.۴۱ ۲۳,۴۱۰ ۴.۰۵ ۱۴۶,۹۴۱ ۲۶.۶۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۳,۳۶۱ ۷۵ ۳۲۵,۹۱۲ ۶۴.۶۱ ۳۸۱,۶۶۴ ۶۵.۹۷ ۳۹۳,۰۴۵ ۷۱.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد