ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 46,179 72.44 63,501 88.72 62,700 89.35 63,363 90.07
اوراق 6,007 9.42 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,570 4.03 342 0.47 501 0.71 59 0.08
سایر دارایی ها 9,055 14.2 15,409 21.53 13,801 19.66 13,754 19.55
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 46,821 73.45 72,988 101.98 90,547 129.03 63,363 90.07
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد