صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۰۲,۲۷۶ ۷۶.۹۷ ۵۲۳,۱۶۰ ۸۵.۸۶ ۶۴۷,۴۰۴ ۹۲.۴۸ ۸۵۷,۶۶۰ ۹۹.۳۴
اوراق ۴,۰۵۴ ۳.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۳,۷۰۶ ۱۰.۳۲ ۶۴,۱۸۸ ۱۰.۵۳ ۴۹,۱۹۶ ۷.۰۳ ۳,۱۴۸ ۰.۳۶
سایر دارایی ها ۱۲,۸۲۱ ۹.۶۵ ۲۱,۹۸۸ ۳.۶۱ ۳,۴۳۹ ۰.۴۹ ۲,۵۵۳ ۰.۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰۱,۷۲۴ ۷۶.۵۶ ۵۰۵,۲۸۴ ۸۲.۹۲ ۶۲۳,۳۶۲ ۸۹.۰۵ ۸۱۷,۲۸۷ ۹۴.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد