صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۰,۳۳۵ ۷۹.۰۵ ۱۵۶,۷۷۸ ۹۰.۸۷ ۱۶۵,۰۹۳ ۹۱.۵۱ ۱۱۷,۹۴۶ ۶۹
اوراق ۴,۸۵۷ ۶.۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۶۲۵ ۳.۴۴ ۳,۶۲۴ ۲.۱ ۳,۶۸۴ ۲.۰۴ ۳,۷۰۰ ۲.۱۶
سایر دارایی ها ۹,۵۳۷ ۱۲.۵ ۲۰,۸۱۰ ۱۲.۰۶ ۲۰,۳۱۹ ۱۱.۲۶ ۵۷,۹۸۱ ۳۳.۹۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۰,۸۵۴ ۷۹.۷۳ ۱۵۶,۷۷۸ ۹۰.۸۷ ۱۶۵,۰۹۳ ۹۱.۵۱ ۱۱۷,۹۴۶ ۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد