ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 44,583 70.16 45,525 82.02 43,041 81.04 42,900 81.41
اوراق 7,332 11.54 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,073 3.26 8,883 16 8,533 16.06 8,040 15.25
سایر دارایی ها 8,371 13.17 1,090 1.96 1,526 2.87 1,750 3.32
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 44,583 70.16 45,525 82.02 43,041 81.04 42,900 81.41
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق