ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 44,845 71.01 48,789 75.88 62,128 80.06 59,519 86.19
اوراق 6,474 10.25 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,743 4.34 7,655 11.9 7,339 9.45 1,306 1.89
سایر دارایی ها 8,556 13.54 14,886 23.15 16,445 21.19 16,542 23.95
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 41,717 66.06 5,921 9.2 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد