صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۱,۷۱۳ ۷۵.۴ ۲۰۳,۴۳۸ ۶۰.۵۶ ۱۳۱,۲۷۳ ۳۱.۴۳ ۲۱۲,۱۴۷ ۵۲.۴۹
اوراق ۴,۴۰۴ ۴.۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۳۷۹ ۷.۷۶ ۹۶,۱۶۸ ۲۸.۶۳ ۲۲۲,۱۳۶ ۵۳.۱۸ ۱۴۸,۷۴۸ ۳۶.۸
سایر دارایی ها ۱۱,۵۹۹ ۱۲.۲ ۳۶,۳۴۲ ۱۰.۸۲ ۶۴,۳۱۰ ۱۵.۴ ۴۳,۲۸۹ ۱۰.۷۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۲,۱۴۵ ۷۵.۸۶ ۲۰۳,۱۴۱ ۶۰.۴۷ ۱۳۱,۲۷۳ ۳۱.۴۳ ۲۱۲,۱۴۷ ۵۲.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد