ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 44,493 69.23 50,921 82.61 50,102 82.46 50,088 82.86
اوراق 8,001 12.45 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,450 2.25 1,552 2.51 4,412 7.26 10,210 16.89
سایر دارایی ها 9,036 14.06 9,156 14.85 6,234 10.26 139 0.23
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 44,493 69.23 50,921 82.61 50,102 82.46 50,088 82.86
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق