صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۶,۹۸۷ ۷۸.۰۱ ۱۳۷,۶۶۵ ۹۰.۸۵ ۱۴۱,۵۰۶ ۸۷.۳۶ ۱۳۶,۴۱۹ ۸۹.۱۹
اوراق ۵,۰۱۴ ۶.۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۵۹۰ ۳.۵۴ ۳,۰۵۱ ۲.۰۱ ۴,۳۳۸ ۲.۶۷ ۳,۶۷۰ ۲.۳۹
سایر دارایی ها ۹,۲۳۱ ۱۲.۶۳ ۱۸,۸۷۱ ۱۲.۴۵ ۲۴,۸۱۶ ۱۵.۳۲ ۲۱,۵۳۳ ۱۴.۰۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۷,۵۲۳ ۷۸.۷۵ ۱۳۷,۶۶۵ ۹۰.۸۵ ۱۴۱,۵۰۶ ۸۷.۳۶ ۱۳۶,۴۱۹ ۸۹.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد