ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 44,406 70.65 42,214 78.5 39,593 72.55 40,107 72.2
اوراق 6,813 10.84 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,490 3.96 7,965 14.81 7,844 14.37 7,622 13.72
سایر دارایی ها 8,149 12.96 4,959 9.22 11,154 20.43 16,134 29.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 43,899 69.85 35,612 66.22 20,216 37.04 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد