اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 78,603,261,798
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,582,098
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,572,002
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,572,002
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/01 1,582,098 1,572,002 0 0 51,717 0 1,715 50,002 78,603,261,798
  2 1397/06/31 1,553,617 1,543,747 0 0 51,717 0 1,715 50,002 77,190,460,318
  3 1397/06/30 1,476,391 1,467,121 0 0 51,717 0 1,715 50,002 73,359,001,896
  4 1397/06/29 1,476,365 1,467,096 0 0 51,717 0 1,715 50,002 73,357,729,817
  5 1397/06/28 1,476,339 1,467,070 0 0 51,717 0 1,715 50,002 73,356,430,353
  6 1397/06/27 1,476,313 1,467,044 0 0 51,717 0 1,715 50,002 73,355,136,697
  7 1397/06/26 1,452,410 1,443,326 0 0 51,717 0 1,715 50,002 72,169,187,179
  8 1397/06/25 1,401,166 1,392,476 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,626,568,649
  9 1397/06/24 1,372,358 1,363,892 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,197,313,503
  10 1397/06/23 1,322,723 1,314,637 0 0 51,717 0 1,715 50,002 65,734,480,556
  11 1397/06/22 1,322,689 1,314,603 0 0 51,717 0 1,715 50,002 65,732,801,556
  12 1397/06/21 1,322,656 1,314,570 0 0 51,717 0 1,715 50,002 65,731,128,287
  13 1397/06/20 1,280,267 1,272,514 0 0 51,717 0 1,715 50,002 63,628,220,417
  14 1397/06/19 1,298,029 1,290,135 0 0 51,717 0 1,715 50,002 64,509,313,860
  15 1397/06/18 1,286,791 1,278,979 0 0 51,717 0 1,715 50,002 63,951,530,945
  16 1397/06/17 1,247,010 1,239,513 0 0 51,717 0 1,715 50,002 61,978,124,858
  17 1397/06/16 1,205,601 1,198,421 0 0 51,717 0 1,715 50,002 59,923,467,591
  18 1397/06/15 1,205,561 1,198,382 0 0 51,717 0 1,715 50,002 59,921,495,964
  19 1397/06/14 1,205,522 1,198,343 0 0 51,717 0 1,715 50,002 59,919,529,994
  20 1397/06/13 1,189,707 1,182,652 0 0 51,717 0 1,715 50,002 59,134,975,569