صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷۷,۵۳۲,۷۹۹,۳۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۹۴,۷۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۵۰,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۵۰,۴۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۵,۵۹۴,۷۹۸ ۵,۵۵۰,۴۳۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۷۷,۵۳۲,۷۹۹,۳۱۶
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۵,۵۹۵,۱۴۲ ۵,۵۵۰,۷۷۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۷۷,۵۴۹,۹۸۰,۰۱۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۵,۵۹۵,۴۸۵ ۵,۵۵۱,۱۲۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۷۷,۵۶۷,۱۶۰,۷۳۶
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۵,۵۹۵,۸۲۹ ۵,۵۵۱,۴۶۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۷۷,۵۸۴,۳۴۱,۴۷۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۵,۵۹۶,۱۷۳ ۵,۵۵۱,۸۰۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۷۷,۶۰۱,۵۲۲,۲۲۵
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۵,۶۴۷,۹۹۷ ۵,۶۰۶,۵۰۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۸۰,۳۳۶,۴۵۲,۷۹۵
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۵,۵۲۱,۸۵۱ ۵,۴۸۱,۰۶۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۷۴,۰۶۴,۰۵۹,۳۵۳
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۵,۳۳۲,۶۶۸ ۵,۲۸۸,۱۲۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۶۴,۴۱۶,۹۷۰,۶۱۹
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۵,۳۳۳,۰۱۲ ۵,۲۸۸,۴۷۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۶۴,۴۳۴,۱۹۷,۹۶۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۵,۳۳۳,۳۵۷ ۵,۲۸۸,۸۱۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۶۴,۴۵۱,۴۲۵,۳۳۵
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۵,۱۷۹,۸۳۷ ۵,۱۳۲,۶۹۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۵۶,۶۴۵,۰۳۳,۸۸۶
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۵,۰۹۹,۱۳۸ ۵,۰۵۰,۶۴۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۵۲,۵۴۲,۵۱۷,۰۴۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۵,۰۹۹,۵۰۹ ۵,۰۵۱,۰۲۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۵۲,۵۶۱,۰۸۹,۷۳۳
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۵,۰۹۹,۸۸۱ ۵,۰۵۱,۳۹۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۵۲,۵۷۹,۶۶۲,۴۴۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۵,۱۰۰,۲۵۲ ۵,۰۵۱,۷۶۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۵۲,۵۹۸,۲۳۵,۱۶۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۵,۱۰۰,۵۰۷ ۵,۰۵۲,۰۱۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۵۲,۶۱۰,۹۷۱,۴۹۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۵,۱۰۰,۸۷۸ ۵,۰۵۲,۳۸۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۵۲,۶۲۹,۵۴۴,۲۴۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۹۴۶,۶۲۸ ۴,۸۹۴,۸۳۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۴۴,۷۵۱,۴۲۳,۷۲۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۵,۰۰۵,۴۱۹ ۴,۹۵۷,۱۰۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۴۷,۸۶۵,۲۱۲,۵۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۴,۸۹۱,۴۵۴ ۴,۸۴۲,۰۱۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۴۲,۱۱۰,۶۵۲,۸۹۱