اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 68,224,396,530
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,374,693
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,364,433
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,364,433
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/26 1,374,693 1,364,433 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,224,396,530
  2 1397/11/25 1,374,790 1,364,531 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,229,260,913
  3 1397/11/24 1,374,887 1,364,628 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,234,125,297
  4 1397/11/23 1,398,485 1,388,033 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,404,419,288
  5 1397/11/22 1,405,285 1,394,843 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,744,954,520
  6 1397/11/21 1,405,385 1,394,943 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,749,959,188
  7 1397/11/20 1,404,215 1,393,770 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,691,274,410
  8 1397/11/19 1,404,315 1,393,870 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,696,280,131
  9 1397/11/18 1,404,415 1,393,970 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,701,285,860
  10 1397/11/17 1,404,516 1,394,070 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,706,291,596
  11 1397/11/16 1,387,217 1,376,825 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,844,000,707
  12 1397/11/15 1,389,989 1,379,589 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,982,232,869
  13 1397/11/14 1,382,343 1,371,960 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,600,736,263
  14 1397/11/13 1,405,932 1,395,393 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,772,440,520
  15 1397/11/12 1,404,252 1,393,746 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,690,068,356
  16 1397/11/11 1,404,353 1,393,846 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,695,095,068
  17 1397/11/10 1,404,453 1,393,947 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,700,121,787
  18 1397/11/09 1,378,003 1,367,676 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,386,557,676
  19 1397/11/08 1,384,037 1,373,702 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,687,826,574
  20 1397/11/07 1,390,844 1,380,410 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,023,268,733