اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 71,065,379,059
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,431,567
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,421,251
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,421,251
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/19 1,431,567 1,421,251 0 0 51,717 0 1,715 50,002 71,065,379,059
  2 1397/09/18 1,463,637 1,453,067 0 0 51,717 0 1,715 50,002 72,656,270,361
  3 1397/09/17 1,465,200 1,454,620 0 0 51,717 0 1,715 50,002 72,733,893,554
  4 1397/09/16 1,420,656 1,410,133 0 0 51,717 0 1,715 50,002 70,509,470,611
  5 1397/09/15 1,420,665 1,410,142 0 0 51,717 0 1,715 50,002 70,509,931,077
  6 1397/09/14 1,420,674 1,410,152 0 0 51,717 0 1,715 50,002 70,510,397,746
  7 1397/09/13 1,364,599 1,354,514 0 0 51,717 0 1,715 50,002 67,728,407,723
  8 1397/09/12 1,361,191 1,351,105 0 0 51,717 0 1,715 50,002 67,557,962,932
  9 1397/09/11 1,344,353 1,334,401 0 0 51,717 0 1,715 50,002 66,722,728,455
  10 1397/09/10 1,314,064 1,304,350 0 0 51,717 0 1,715 50,002 65,220,114,189
  11 1397/09/09 1,349,083 1,339,121 0 0 51,717 0 1,715 50,002 66,958,740,798
  12 1397/09/08 1,349,089 1,339,127 0 0 51,717 0 1,715 50,002 66,959,029,051
  13 1397/09/07 1,349,095 1,339,133 0 0 51,717 0 1,715 50,002 66,959,323,422
  14 1397/09/06 1,374,050 1,363,891 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,197,268,868
  15 1397/09/05 1,389,074 1,378,927 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,949,132,626
  16 1397/09/04 1,426,620 1,416,191 0 0 51,717 0 1,715 50,002 70,812,377,858
  17 1397/09/03 1,426,630 1,416,201 0 0 51,717 0 1,715 50,002 70,812,881,659
  18 1397/09/02 1,394,943 1,384,763 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,240,940,540
  19 1397/09/01 1,394,951 1,384,772 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,241,360,714
  20 1397/08/30 1,394,960 1,384,780 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,241,786,916