اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 68,973,555,840
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,389,541
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,379,416
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,379,416
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/29 1,389,541 1,379,416 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,973,555,840
  2 1397/10/28 1,383,380 1,373,191 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,662,288,939
  3 1397/10/27 1,383,478 1,373,289 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,667,200,040
  4 1397/10/26 1,383,576 1,373,387 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,672,111,147
  5 1397/10/25 1,393,018 1,382,754 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,140,483,210
  6 1397/10/24 1,394,879 1,384,631 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,234,333,611
  7 1397/10/23 1,435,406 1,424,893 0 0 51,717 0 1,715 50,002 71,247,479,793
  8 1397/10/22 1,402,934 1,392,691 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,637,326,075
  9 1397/10/21 1,378,744 1,368,753 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,440,411,298
  10 1397/10/20 1,378,841 1,368,850 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,445,252,962
  11 1397/10/19 1,378,937 1,368,947 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,450,094,632
  12 1397/10/18 1,378,421 1,368,414 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,423,450,572
  13 1397/10/17 1,383,133 1,373,037 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,654,598,449
  14 1397/10/16 1,382,213 1,372,161 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,610,801,024
  15 1397/10/15 1,384,140 1,374,050 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,705,250,279
  16 1397/10/14 1,387,298 1,377,262 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,865,836,892
  17 1397/10/13 1,387,394 1,377,357 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,870,610,007
  18 1397/10/12 1,387,489 1,377,453 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,875,382,816
  19 1397/10/11 1,377,494 1,367,542 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,379,856,895
  20 1397/10/10 1,384,629 1,374,659 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,735,691,496