صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۹,۴۹۳,۳۵۸,۸۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۱۳,۸۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۸۹,۶۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۸۹,۶۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۴,۴۱۳,۸۴۱ ۴,۳۸۹,۶۹۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۹,۴۹۳,۳۵۸,۸۲۲
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۴,۲۷۲,۸۸۳ ۴,۲۴۸,۸۸۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۲,۴۵۲,۴۷۵,۸۰۲
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۴,۲۷۳,۰۸۶ ۴,۲۴۹,۰۸۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۲,۴۶۲,۵۹۹,۸۴۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۴,۲۷۳,۲۸۸ ۴,۲۴۹,۲۸۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۰۴
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۴,۱۶۵,۵۵۶ ۴,۱۴۰,۹۵۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۰۷,۰۵۶,۱۰۷,۵۵۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۴,۲۱۴,۴۷۷ ۴,۱۸۹,۳۷۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۰۹,۴۷۷,۲۳۸,۲۲۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۴,۲۰۱,۹۲۶ ۴,۱۷۶,۰۷۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۰۸,۸۱۲,۱۹۷,۵۶۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴,۱۷۲,۰۸۰ ۴,۱۴۸,۴۸۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۰۷,۴۳۲,۵۷۹,۷۷۸
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۴,۰۲۴,۷۴۷ ۴,۰۰۰,۲۳۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۰۰,۰۱۹,۵۳۴,۸۱۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۴,۰۲۴,۸۵۶ ۴,۰۰۰,۳۴۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۰۰,۰۲۵,۰۰۱,۲۹۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۴,۰۲۴,۹۶۶ ۴,۰۰۰,۴۴۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۰۰,۰۳۰,۴۷۴,۳۷۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳,۸۶۹,۲۶۹ ۳,۸۴۱,۰۶۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۹۲,۰۶۰,۸۴۸,۰۹۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳,۷۳۸,۴۴۵ ۳,۷۰۹,۷۸۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۸۵,۴۹۶,۴۸۲,۸۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳,۵۵۹,۷۲۵ ۳,۵۲۸,۹۷۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۷۶,۴۵۶,۰۱۹,۷۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳,۳۵۷,۲۲۳ ۳,۳۲۴,۶۱۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۶,۲۳۷,۵۱۳,۷۸۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳,۲۹۶,۷۸۳ ۳,۲۶۱,۳۴۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۳,۰۷۳,۹۸۲,۴۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳,۲۹۶,۹۶۷ ۳,۲۶۱,۵۳۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۳,۰۸۳,۲۰۸,۱۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳,۲۹۷,۱۵۲ ۳,۲۶۱,۷۱۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۳,۰۹۲,۴۴۰,۳۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۳,۳۴۹,۹۹۴ ۳,۳۱۶,۹۹۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۵,۸۵۶,۳۲۹,۱۱۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۳,۴۹۱,۶۰۴ ۳,۴۵۹,۳۴۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۷۲,۹۷۴,۱۹۹,۲۶۸