صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۴,۸۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۵,۱۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵۵,۲۶۰,۱۴۲,۱۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۹۶۴,۰۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۹۰۶,۳۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۹۰۶,۳۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۶,۹۶۴,۰۳۳ ۶,۹۰۶,۳۴۴ ۰ ۰ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۶۵۵,۲۶۰,۱۴۲,۱۶۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۷,۰۰۷,۰۱۲ ۶,۹۴۹,۳۶۰ ۰ ۰ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۶۵۹,۳۴۱,۳۴۰,۷۹۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۷,۰۸۱,۲۴۳ ۷,۰۲۵,۸۹۷ ۰ ۰ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۶۶۶,۶۰۳,۰۳۵,۹۹۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۷,۰۸۱,۷۲۸ ۷,۰۲۶,۳۸۱ ۰ ۰ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۶۶۶,۶۴۹,۰۱۶,۰۰۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۷,۲۶۳,۱۸۵ ۷,۲۰۹,۱۲۷ ۰ ۰ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۶۸۳,۹۸۷,۵۵۵,۳۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۷,۲۶۳,۶۵۹ ۷,۲۰۹,۶۰۱ ۰ ۰ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۶۸۴,۰۳۲,۵۱۰,۲۸۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۷,۲۶۴,۱۳۳ ۷,۲۱۰,۰۷۵ ۰ ۰ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۶۸۴,۰۷۷,۴۶۷,۲۹۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۷,۵۱۱,۳۹۹ ۷,۴۶۳,۰۱۴ ۰ ۰ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۷۰۸,۰۷۵,۸۶۴,۴۶۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۷,۵۴۵,۲۷۷ ۷,۴۹۸,۴۲۰ ۰ ۱۳,۱۸۹ ۹۶,۵۹۳ ۰ ۱,۷۱۵ ۹۴,۸۷۸ ۷۱۱,۴۳۵,۰۷۵,۱۸۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۷,۵۸۱,۷۳۲ ۷,۵۲۷,۰۴۴ ۰ ۰ ۸۳,۴۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۸۱,۶۸۹ ۶۱۴,۸۷۶,۷۰۴,۸۱۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۷,۶۹۵,۲۹۰ ۷,۶۳۹,۵۱۳ ۰ ۰ ۸۳,۴۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۸۱,۶۸۹ ۶۲۴,۰۶۴,۱۹۳,۰۵۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۷,۶۹۵,۷۸۰ ۷,۶۴۰,۰۰۳ ۰ ۰ ۸۳,۴۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۸۱,۶۸۹ ۶۲۴,۱۰۴,۱۹۸,۵۹۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۷,۶۹۶,۲۷۰ ۷,۶۴۰,۴۹۳ ۰ ۰ ۸۳,۴۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۸۱,۶۸۹ ۶۲۴,۱۴۴,۲۰۶,۱۸۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۷,۶۹۶,۷۵۹ ۷,۶۴۰,۹۸۲ ۰ ۰ ۸۳,۴۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۸۱,۶۸۹ ۶۲۴,۱۸۴,۲۱۵,۸۲۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۷,۸۶۲,۳۱۱ ۷,۸۰۴,۹۵۶ ۰ ۰ ۸۳,۴۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۸۱,۶۸۹ ۶۳۷,۵۷۹,۰۷۷,۸۵۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۸,۱۴۱,۴۸۸ ۸,۰۸۸,۷۲۶ ۰ ۰ ۸۳,۴۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۸۱,۶۸۹ ۶۶۰,۷۵۹,۹۶۷,۹۵۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۸,۲۱۵,۱۰۷ ۸,۱۶۸,۸۶۴ ۰ ۷,۵۳۷ ۸۳,۴۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۸۱,۶۸۹ ۶۶۷,۳۰۶,۳۳۷,۶۳۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۷,۹۵۹,۷۲۰ ۷,۹۰۹,۸۲۰ ۰ ۰ ۷۵,۸۶۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۷۴,۱۵۲ ۵۸۶,۵۲۸,۹۳۶,۳۱۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۷,۹۶۳,۰۹۱ ۷,۹۱۰,۷۲۰ ۰ ۰ ۷۵,۸۶۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۷۴,۱۵۲ ۵۸۶,۵۹۵,۶۷۶,۲۰۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۷,۹۶۳,۵۸۸ ۷,۹۱۱,۲۱۸ ۰ ۰ ۷۵,۸۶۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۷۴,۱۵۲ ۵۸۶,۶۳۲,۶۰۱,۲۵۴