صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰۲,۴۶۶,۴۴۲,۱۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۰۸۲,۸۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۴۹,۰۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۴۹,۰۰۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۸,۰۸۲,۸۶۰ ۸,۰۴۹,۰۰۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۲,۴۶۶,۴۴۲,۱۲۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۸,۰۸۳,۰۹۱ ۸,۰۴۹,۲۳۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۲,۴۷۷,۹۹۱,۳۱۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۸,۰۸۳,۳۲۲ ۸,۰۴۹,۴۶۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۲,۴۸۹,۵۴۳,۳۹۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۸,۰۶۸,۵۰۲ ۸,۰۳۲,۱۹۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۱,۶۲۵,۸۴۵,۸۲۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۸,۰۱۳,۱۱۲ ۷,۹۷۳,۵۱۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۹۸,۶۹۱,۴۷۹,۶۳۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۷,۷۴۷,۹۶۹ ۷,۶۹۲,۱۸۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۸۴,۶۲۴,۵۳۴,۰۰۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۷,۹۴۸,۳۸۴ ۷,۸۹۳,۰۶۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۹۴,۶۶۸,۸۴۵,۱۹۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۸,۰۶۰,۰۲۰ ۸,۰۳۴,۸۹۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۱,۷۶۰,۵۵۱,۲۸۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۸,۰۶۰,۱۷۶ ۸,۰۳۵,۰۴۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۱,۷۶۸,۳۴۵,۴۷۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۸,۰۶۰,۳۴۷ ۸,۰۳۵,۲۱۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۱,۷۷۶,۹۲۲,۹۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۸,۰۸۲,۴۱۹ ۸,۰۶۳,۵۶۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۳,۱۹۴,۲۴۴,۸۴۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۸,۰۹۱,۱۶۵ ۸,۰۸۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۴,۱۲۱,۹۸۵,۶۹۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۸,۰۶۴,۵۳۴ ۸,۰۵۵,۱۷۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۲,۷۷۵,۰۳۵,۶۲۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۸,۰۱۶,۰۲۰ ۸,۰۰۵,۶۶۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۰,۲۹۹,۳۱۶,۳۳۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۷,۹۴۰,۲۸۴ ۷,۹۲۴,۷۸۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۹۶,۲۵۵,۲۱۶,۷۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۷,۹۴۰,۳۸۹ ۷,۹۲۴,۸۹۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۹۶,۲۶۰,۴۹۸,۴۱۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۷,۹۴۰,۴۹۵ ۷,۹۲۴,۹۹۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۹۶,۲۶۵,۷۸۲,۸۵۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۷,۸۷۴,۳۸۲ ۷,۸۴۸,۰۸۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۹۲,۴۱۹,۷۷۴,۱۴۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۷,۷۸۸,۲۹۲ ۷,۷۷۸,۳۳۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۸۸,۹۳۲,۲۸۰,۰۰۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۷,۷۳۰,۱۱۴ ۷,۷۲۰,۴۲۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۳۸۶,۰۳۶,۸۳۱,۱۵۰