صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۸,۸۷۲,۱۵۳,۶۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۰۲,۵۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۷۷,۳۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۷۷,۳۳۲
تاریخ انتشار
1398/07/23
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲,۸۰۲,۵۶۵ ۲,۷۷۷,۳۳۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۸,۸۷۲,۱۵۳,۶۲۵
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲,۸۹۸,۲۳۷ ۲,۸۷۵,۷۱۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۳,۷۹۱,۶۰۸,۲۰۶
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۹۹۸,۲۷۵ ۲,۹۷۵,۵۰۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۸,۷۸۱,۱۳۴,۶۵۹
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳,۰۴۲,۱۸۷ ۳,۰۲۰,۴۲۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۱,۰۲۷,۰۸۹,۲۸۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳,۰۲۹,۰۷۹ ۳,۰۰۷,۴۲۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۰,۳۷۷,۳۶۳,۴۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳,۰۲۹,۱۵۹ ۳,۰۰۷,۵۰۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۰,۳۸۱,۳۶۴,۸۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳,۰۲۹,۲۳۹ ۳,۰۰۷,۵۸۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۰,۳۸۵,۳۷۳,۰۴۰
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳,۱۰۵,۹۸۶ ۳,۰۸۳,۳۹۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۴,۱۷۵,۷۷۸,۳۳۸
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳,۰۸۵,۵۱۶ ۳,۰۶۲,۳۴۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۳,۱۲۳,۵۹۹,۴۰۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳,۱۳۷,۵۰۰ ۳,۱۱۴,۲۷۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۵,۷۲۰,۰۱۳,۸۴۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳,۲۶۰,۲۶۸ ۳,۲۳۶,۷۶۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۱,۸۴۴,۷۶۹,۷۱۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳,۲۹۳,۶۸۷ ۳,۲۶۹,۹۷۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۳,۵۰۵,۴۲۹,۸۵۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳,۲۹۳,۷۸۲ ۳,۲۷۰,۰۷۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۳,۵۱۰,۱۹۸,۰۶۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳,۲۹۳,۸۷۸ ۳,۲۷۰,۱۶۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۳,۵۱۴,۹۷۲,۹۷۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳,۳۱۶,۰۶۶ ۳,۲۹۳,۲۴۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۴,۶۶۸,۹۷۴,۲۰۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۳,۳۴۹,۳۷۹ ۳,۳۲۶,۸۹۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۶,۳۵۱,۵۸۶,۴۰۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۳,۲۷۶,۸۷۷ ۳,۲۵۴,۲۴۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۲,۷۱۸,۸۳۷,۳۷۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۳,۲۳۷,۴۶۸ ۳,۲۱۸,۱۲۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۰,۹۱۲,۴۴۷,۹۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۳,۱۵۵,۱۸۶ ۳,۱۳۹,۸۸۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۷,۰۰۰,۴۰۳,۸۲۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۳,۱۵۵,۲۲۴ ۳,۱۳۹,۹۲۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۷,۰۰۲,۳۲۶,۱۳۳