اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 67,875,051,128
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,367,378
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,357,447
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,357,447
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/30 1,367,378 1,357,447 0 0 51,717 0 1,715 50,002 67,875,051,128
  2 1397/07/29 1,417,864 1,407,567 0 0 51,717 0 1,715 50,002 70,381,174,575
  3 1397/07/28 1,411,576 1,401,514 0 0 51,717 0 1,715 50,002 70,078,489,303
  4 1397/07/27 1,355,348 1,345,801 0 0 51,717 0 1,715 50,002 67,292,719,493
  5 1397/07/26 1,355,353 1,345,805 0 0 51,717 0 1,715 50,002 67,292,951,742
  6 1397/07/25 1,355,358 1,345,810 0 0 51,717 0 1,715 50,002 67,293,189,690
  7 1397/07/24 1,407,306 1,397,391 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,872,340,387
  8 1397/07/23 1,370,118 1,360,500 0 0 51,717 0 1,715 50,002 68,027,723,710
  9 1397/07/22 1,352,933 1,343,422 0 0 51,717 0 1,715 50,002 67,173,808,467
  10 1397/07/21 1,391,584 1,381,776 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,091,562,788
  11 1397/07/20 1,431,706 1,421,664 0 0 51,717 0 1,715 50,002 71,086,027,058
  12 1397/07/19 1,431,696 1,421,653 0 0 51,717 0 1,715 50,002 71,085,515,320
  13 1397/07/18 1,431,686 1,421,643 0 0 51,717 0 1,715 50,002 71,085,009,693
  14 1397/07/17 1,473,895 1,463,961 0 0 51,717 0 1,715 50,002 73,200,962,531
  15 1397/07/16 1,467,903 1,458,133 0 0 51,717 0 1,715 50,002 72,909,557,003
  16 1397/07/15 1,527,537 1,517,617 0 0 51,717 0 1,715 50,002 75,883,895,494
  17 1397/07/14 1,571,185 1,560,982 0 0 51,717 0 1,715 50,002 78,052,242,516
  18 1397/07/13 1,615,957 1,605,482 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,277,322,084
  19 1397/07/12 1,615,933 1,605,458 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,276,112,490
  20 1397/07/11 1,615,909 1,605,434 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,274,909,402