اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 67,173,808,467
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,352,933
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,343,422
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,343,422
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/22 1,352,933 1,343,422 0 0 51,717 0 1,715 50,002 67,173,808,467
  2 1397/07/21 1,391,584 1,381,776 0 0 51,717 0 1,715 50,002 69,091,562,788
  3 1397/07/20 1,431,706 1,421,664 0 0 51,717 0 1,715 50,002 71,086,027,058
  4 1397/07/19 1,431,696 1,421,653 0 0 51,717 0 1,715 50,002 71,085,515,320
  5 1397/07/18 1,431,686 1,421,643 0 0 51,717 0 1,715 50,002 71,085,009,693
  6 1397/07/17 1,473,895 1,463,961 0 0 51,717 0 1,715 50,002 73,200,962,531
  7 1397/07/16 1,467,903 1,458,133 0 0 51,717 0 1,715 50,002 72,909,557,003
  8 1397/07/15 1,527,537 1,517,617 0 0 51,717 0 1,715 50,002 75,883,895,494
  9 1397/07/14 1,571,185 1,560,982 0 0 51,717 0 1,715 50,002 78,052,242,516
  10 1397/07/13 1,615,957 1,605,482 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,277,322,084
  11 1397/07/12 1,615,933 1,605,458 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,276,112,490
  12 1397/07/11 1,615,909 1,605,434 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,274,909,402
  13 1397/07/10 1,673,573 1,662,714 0 0 51,717 0 1,715 50,002 83,139,036,701
  14 1397/07/09 1,733,761 1,722,508 0 0 51,717 0 1,715 50,002 86,128,856,830
  15 1397/07/08 1,744,261 1,732,941 0 0 51,717 0 1,715 50,002 86,650,536,880
  16 1397/07/07 1,687,177 1,676,297 0 0 51,717 0 1,715 50,002 83,818,207,735
  17 1397/07/06 1,616,232 1,605,853 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,295,839,157
  18 1397/07/05 1,616,207 1,605,828 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,294,613,826
  19 1397/07/04 1,616,183 1,605,804 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,293,394,917
  20 1397/07/03 1,610,420 1,600,090 0 0 51,717 0 1,715 50,002 80,007,712,859