اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,129,491,264
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,130,089
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,122,545
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,122,545
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/03 1,130,089 1,122,545 0 0 51,717 0 1,715 50,002 56,129,491,264
  2 1397/04/02 1,118,636 1,111,183 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,561,387,205
  3 1397/04/01 1,083,273 1,076,100 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,807,172,698
  4 1397/03/31 1,083,308 1,076,136 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,808,929,242
  5 1397/03/30 1,083,337 1,076,165 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,810,401,998
  6 1397/03/29 1,070,583 1,063,511 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,177,683,660
  7 1397/03/28 1,073,233 1,066,140 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,309,114,782
  8 1397/03/27 1,060,845 1,053,851 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,694,647,939
  9 1397/03/26 1,038,380 1,031,564 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,580,266,827
  10 1397/03/25 1,038,411 1,031,595 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,581,828,327
  11 1397/03/24 1,038,443 1,031,627 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,583,390,818
  12 1397/03/23 1,038,474 1,031,658 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,584,954,299
  13 1397/03/22 1,004,239 997,695 0 0 51,717 0 1,715 50,002 49,886,735,196
  14 1397/03/21 999,433 992,927 0 0 51,717 0 1,715 50,002 49,648,316,364
  15 1397/03/20 1,002,388 995,859 0 0 51,717 0 1,715 50,002 49,794,942,376
  16 1397/03/19 1,011,302 1,004,699 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,236,934,657
  17 1397/03/18 1,016,521 1,009,876 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,495,838,545
  18 1397/03/17 1,016,551 1,009,907 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,497,356,155
  19 1397/03/16 1,016,582 1,009,937 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,498,874,734
  20 1397/03/15 1,016,612 1,009,967 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,500,394,285
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق