اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,824,583,609
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,102,857
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,096,448
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,096,448
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/22 1,102,857 1,096,448 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,824,583,609
  2 1397/05/21 1,110,560 1,104,089 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,206,677,364
  3 1397/05/20 1,101,062 1,094,666 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,735,508,927
  4 1397/05/19 1,110,496 1,104,026 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,203,498,728
  5 1397/05/18 1,110,454 1,103,984 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,201,391,891
  6 1397/05/17 1,110,412 1,103,942 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,199,290,444
  7 1397/05/16 1,104,700 1,098,274 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,915,920,824
  8 1397/05/15 1,095,908 1,089,553 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,479,852,144
  9 1397/05/14 1,099,414 1,093,033 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,653,854,859
  10 1397/05/13 1,091,148 1,084,815 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,242,941,736
  11 1397/05/12 1,109,795 1,103,337 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,169,055,735
  12 1397/05/11 1,109,755 1,103,297 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,167,045,314
  13 1397/05/10 1,109,715 1,103,257 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,165,040,025
  14 1397/05/09 1,097,142 1,090,793 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,541,839,711
  15 1397/05/08 1,063,541 1,057,457 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,874,987,531
  16 1397/05/07 1,072,750 1,066,593 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,331,805,679
  17 1397/05/06 1,064,302 1,058,220 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,913,108,734
  18 1397/05/05 1,066,988 1,060,884 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,046,317,693
  19 1397/05/04 1,066,946 1,060,842 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,044,198,702
  20 1397/05/03 1,066,903 1,060,799 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,042,084,793