اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 57,761,288,584
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,163,183
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,155,180
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,155,180
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 1,163,183 1,155,180 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,761,288,584
  2 1396/11/28 1,165,959 1,157,933 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,898,980,001
  3 1396/11/27 1,168,465 1,160,420 0 0 51,717 0 1,715 50,002 58,023,307,774
  4 1396/11/26 1,168,493 1,160,448 0 0 51,717 0 1,715 50,002 58,024,724,845
  5 1396/11/25 1,168,522 1,160,476 0 0 51,717 0 1,715 50,002 58,026,143,152
  6 1396/11/24 1,159,690 1,151,715 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,588,047,052
  7 1396/11/23 1,176,537 1,168,429 0 0 51,717 0 1,715 50,002 58,423,782,043
  8 1396/11/22 1,148,951 1,141,054 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,054,998,377
  9 1396/11/21 1,148,976 1,141,079 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,056,255,048
  10 1396/11/20 1,146,943 1,139,062 0 0 51,717 0 1,715 50,002 56,955,386,518
  11 1396/11/19 1,146,968 1,139,087 0 0 51,717 0 1,715 50,002 56,956,639,626
  12 1396/11/18 1,146,993 1,139,112 0 0 51,717 0 1,715 50,002 56,957,894,017
  13 1396/11/17 1,148,942 1,141,046 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,054,602,202
  14 1396/11/16 1,154,504 1,146,565 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,330,537,293
  15 1396/11/15 1,147,426 1,139,543 0 0 51,717 0 1,715 50,002 56,979,447,854
  16 1396/11/14 1,156,747 1,148,792 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,441,875,808
  17 1396/11/13 1,162,779 1,154,776 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,741,099,411
  18 1396/11/12 1,162,857 1,154,854 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,745,003,432
  19 1396/11/11 1,162,935 1,154,932 0 0 51,717 0 1,715 50,002 57,748,907,457
  20 1396/11/10 1,170,187 1,162,127 0 0 51,717 0 1,715 50,002 58,108,667,415
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق