اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 51,834,255,704
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,043,499
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,036,644
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,036,644
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/31 1,043,499 1,036,644 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,834,255,704
  2 1397/02/30 1,055,573 1,048,622 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,433,208,490
  3 1397/02/29 1,061,535 1,054,537 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,728,940,508
  4 1397/02/28 1,064,754 1,057,730 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,888,600,022
  5 1397/02/27 1,064,771 1,057,747 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,889,482,679
  6 1397/02/26 1,064,789 1,057,765 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,890,366,305
  7 1397/02/25 1,077,743 1,070,622 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,533,255,771
  8 1397/02/24 1,084,443 1,077,270 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,865,648,798
  9 1397/02/23 1,044,013 1,037,160 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,860,070,885
  10 1397/02/22 1,024,372 1,017,675 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,885,805,149
  11 1397/02/21 1,020,584 1,013,917 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,697,896,544
  12 1397/02/20 1,020,606 1,013,940 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,699,006,639
  13 1397/02/19 1,020,628 1,013,962 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,700,119,059
  14 1397/02/18 1,038,172 1,031,367 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,570,409,880
  15 1397/02/17 1,030,314 1,023,571 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,180,612,137
  16 1397/02/16 1,032,606 1,025,845 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,294,320,032
  17 1397/02/15 1,040,460 1,033,638 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,683,953,636
  18 1397/02/14 1,045,880 1,039,016 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,952,873,144
  19 1397/02/13 1,045,886 1,039,022 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,953,173,587
  20 1397/02/12 1,045,892 1,039,028 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,953,476,451
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق