صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۵,۷۷۳,۷۸۶,۶۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۳۷۷,۵۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۳۱۵,۱۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۳۱۵,۱۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۸,۳۷۷,۵۵۸ ۸,۳۱۵,۱۴۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۱۵,۷۷۳,۷۸۶,۶۴۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۸,۴۹۷,۲۷۲ ۸,۴۳۴,۱۰۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۲۱,۷۲۱,۹۶۸,۹۰۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۸,۵۱۰,۳۸۶ ۸,۴۴۷,۱۳۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۲۲,۳۷۳,۶۹۵,۲۸۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۸,۶۵۶,۵۵۱ ۸,۵۹۲,۴۳۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۲۹,۶۳۹,۱۴۱,۲۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۸,۹۵۰,۳۱۸ ۸,۸۸۴,۳۴۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۴۴,۲۳۵,۰۸۷,۱۲۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۸,۹۵۰,۹۳۶ ۸,۸۸۴,۹۶۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۴۴,۲۶۶,۰۱۵,۶۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۸,۹۵۱,۵۵۵ ۸,۸۸۵,۵۸۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۴۴,۲۹۶,۹۴۵,۷۵۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۹,۱۷۶,۸۵۰ ۹,۱۰۹,۵۰۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۵۵,۴۹۳,۶۳۲,۵۵۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۹,۲۴۰,۱۳۷ ۹,۱۷۲,۸۳۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۵۸,۶۵۹,۸۵۲,۵۰۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۹,۴۵۵,۱۲۴ ۹,۳۸۶,۴۳۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۶۹,۳۴۰,۶۱۶,۸۰۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۹,۴۶۹,۱۴۲ ۹,۴۰۰,۳۷۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۷۰,۰۳۷,۲۸۰,۹۷۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۹,۶۴۴,۰۲۰ ۹,۵۷۴,۱۴۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۷۸,۷۲۶,۳۰۳,۰۳۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۹,۶۴۴,۶۷۶ ۹,۵۷۴,۸۰۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۷۸,۷۵۹,۱۳۷,۳۶۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۹,۶۴۵,۳۳۳ ۹,۵۷۵,۴۵۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۷۸,۷۹۱,۹۷۳,۳۰۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۹,۷۰۱,۵۱۰ ۹,۶۳۱,۲۸۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۸۳,۳۲۴,۰۳۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۹,۷۰۵,۹۹۷ ۹,۶۳۵,۷۴۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۸۱,۸۰۶,۴۸۸,۲۰۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۹,۷۱۵,۵۵۸ ۹,۶۴۵,۲۴۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۸۲,۲۸۱,۷۴۲,۷۹۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۹,۸۵۶,۵۷۷ ۹,۷۸۶,۰۸۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۸۹,۳۲۴,۰۲۹,۳۹۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۰,۱۲۲,۹۲۲ ۱۰,۰۵۰,۸۲۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۰۲,۵۶۱,۳۱۱,۳۲۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۰,۱۲۳,۶۰۱ ۱۰,۰۵۱,۵۰۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۰۲,۵۹۵,۲۶۱,۶۱۴