صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۸,۵۱۵,۲۰۸,۵۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۸۹,۰۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۷۰,۱۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۷۰,۱۶۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۳,۳۸۹,۰۱۰ ۳,۳۷۰,۱۶۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۸,۵۱۵,۲۰۸,۵۰۶
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۳,۳۷۱,۰۱۴ ۳,۳۵۰,۸۲۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۷,۵۴۷,۹۲۹,۷۶۸
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۳,۳۴۷,۹۴۰ ۳,۳۲۶,۷۷۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۶,۳۴۵,۵۳۱,۵۵۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳,۳۰۵,۱۷۵ ۳,۲۸۰,۰۱۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۴,۰۰۷,۰۵۱,۱۰۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳,۲۰۹,۷۳۷ ۳,۱۸۴,۳۷۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۹,۲۲۵,۰۸۵,۰۳۶
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳,۲۰۹,۸۵۴ ۳,۱۸۴,۴۹۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۹,۲۳۰,۹۱۸,۷۵۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳,۲۰۹,۹۷۱ ۳,۱۸۴,۶۰۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۹,۲۳۶,۷۵۸,۷۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳,۰۹۹,۲۶۶ ۳,۰۷۱,۶۸۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۳,۵۹۰,۱۹۱,۰۷۷
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳,۰۳۶,۵۷۷ ۳,۰۰۷,۳۲۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۰,۳۷۲,۲۴۹,۸۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲,۹۶۳,۵۹۰ ۲,۹۳۴,۸۵۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۶,۷۴۸,۴۱۸,۴۱۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲,۹۴۸,۸۹۶ ۲,۹۲۰,۰۵۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۶,۰۰۸,۶۶۰,۲۰۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲,۹۳۲,۸۲۸ ۲,۹۰۴,۲۱۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۵,۲۱۶,۷۷۵,۱۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲,۹۳۲,۹۵۰ ۲,۹۰۴,۳۴۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۵,۲۲۲,۸۵۶,۹۹۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۲,۹۳۲,۵۳۶ ۲,۹۰۳,۹۲۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۵,۲۰۲,۱۶۵,۷۲۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲,۹۴۰,۳۹۱ ۲,۹۱۱,۵۷۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۵,۵۸۴,۶۴۹,۶۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۲,۹۰۳,۲۲۷ ۲,۸۷۴,۷۸۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۳,۷۴۵,۰۶۴,۵۸۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲,۸۵۲,۶۹۲ ۲,۸۲۴,۱۱۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۱,۲۱۱,۲۹۸,۳۰۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳,۰۰۲,۸۵۷ ۲,۹۷۴,۸۶۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۸,۷۴۹,۱۱۲,۱۹۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳,۰۰۴,۹۴۸ ۲,۹۷۷,۴۰۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۸,۸۷۶,۱۲۶,۸۸۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳,۰۰۵,۰۶۴ ۲,۹۷۷,۵۱۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۸,۸۸۱,۸۹۸,۷۵۹