صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/06/03 2,777,232 2,757,091 0 0 51,717 0 1,715 50,002 137,860,048,527
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/06/02 2,850,784 2,831,305 0 0 51,717 0 1,715 50,002 141,570,890,840
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/06/01 2,788,549 2,769,098 0 0 51,717 0 1,715 50,002 138,460,416,435
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/31 2,788,619 2,769,167 0 0 51,717 0 1,715 50,002 138,463,898,371
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/30 2,788,689 2,769,237 0 0 51,717 0 1,715 50,002 138,467,386,487
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/29 2,815,735 2,796,032 0 0 51,717 0 1,715 50,002 139,807,191,744
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/28 2,815,806 2,796,104 0 0 51,717 0 1,715 50,002 139,810,779,563
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/27 2,793,955 2,774,259 0 0 51,717 0 1,715 50,002 138,718,515,447
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/26 2,743,239 2,723,667 0 0 51,717 0 1,715 50,002 136,188,772,978
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/25 2,720,890 2,701,010 0 0 51,717 0 1,715 50,002 135,055,898,523
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/24 2,720,964 2,701,083 0 0 51,717 0 1,715 50,002 135,059,567,134
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/23 2,721,037 2,701,157 0 0 51,717 0 1,715 50,002 135,063,241,845
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/22 2,666,253 2,646,789 0 0 51,717 0 1,715 50,002 132,344,766,196
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/21 2,624,823 2,606,404 0 0 51,717 0 1,715 50,002 130,325,404,290
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/20 2,624,886 2,606,468 0 0 51,717 0 1,715 50,002 130,328,591,240
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/19 2,517,790 2,499,865 0 0 51,717 0 1,715 50,002 124,998,263,049
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/18 2,412,323 2,393,761 0 0 51,717 0 1,715 50,002 119,692,835,653
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/17 2,412,388 2,393,826 0 0 51,717 0 1,715 50,002 119,696,079,369
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/16 2,412,453 2,393,891 0 0 51,717 0 1,715 50,002 119,699,329,106
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 1398/05/15 2,334,255 2,314,239 0 0 51,717 0 1,715 50,002 115,716,579,686