صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضران در مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۲ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۳ اگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۷ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۸ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۰ صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
۱۱ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۱۲ صورتجلسه مجمع تمدید مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
۱۳ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۱۴ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۱۵ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۱۶ صورت جلسه مجمع تصویب صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۱۷ اسامی حاضران در مجامع ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۱۸ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۱۹ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۰ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
۲۱ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۲۲ تاییدیه سازمان جهت مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۲۳ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۲۴ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
۲۵ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱