صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۲.۶۲۱)% (۰.۲۸۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۶۱۹)% %۳.۱۵۵
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ %۲۲.۱۴۱ %۶.۴۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ %۳۵.۹۱۵ %۲۳.۷۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ %۱۰۰.۷۰۳ %۶۳.۴۵۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ %۱۳۱.۱۰۲ %۹۷.۴۶۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ %۱۵۹.۱۱۴ %۳۲۳.۸۲۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۴۲۹۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۸۲)% (۹۷.۴۶)%