صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۲۶,۰۴۸ ۸۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۳۶ ۶.۳۹ % ۲۱,۰۱۵ ۱۰.۷۳ % ۱۲۶,۰۴۸ ۸۰.۲۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۲۱,۹۰۶ ۸۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۰۲ ۶.۴۹ % ۱۹,۲۶۳ ۱۳.۲۶ % ۱۲۱,۹۰۶ ۸۰.۷۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۲۱,۷۳۱ ۸۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۹ ۵.۹۲ % ۱۷,۳۶۹ ۱۲.۲۶ % ۱۲۱,۷۳۱ ۸۲.۳۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۲۱,۷۳۱ ۸۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۹ ۵.۹۲ % ۱۷,۳۶۰ ۱۲.۲۶ % ۱۲۱,۷۳۱ ۸۲.۳۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۲۱,۷۳۱ ۸۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۹ ۵.۹۲ % ۱۷,۳۵۱ ۱۲.۲۶ % ۱۲۱,۷۳۱ ۸۲.۳۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۲۳,۳۰۱ ۸۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۸۸ ۴.۶۸ % ۱۸,۸۶۹ ۱۳.۱۷ % ۱۲۳,۳۰۱ ۸۲.۶۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۲۳,۳۰۱ ۸۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۸۸ ۴.۶۹ % ۱۸,۸۶۰ ۱۳.۱۷ % ۱۲۳,۳۰۱ ۸۲.۶۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۲۳,۲۵۹ ۸۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۹۱ ۲.۸۹ % ۲۰,۸۶۳ ۱۴.۵۹ % ۱۲۳,۲۵۹ ۸۳.۰۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۲۲,۴۸۶ ۸۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۲.۸۷ % ۱۹,۲۰۳ ۱۳.۷۱ % ۱۲۲,۴۸۶ ۸۳.۹۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۲۴,۴۱۵ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۲.۸۹ % ۱۶,۱۲۹ ۱۱.۷ % ۱۲۴,۴۱۵ ۸۵.۹۷ %