صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۴,۲۳۷ ۷۶.۵۸ ۱۴۱,۳۴۱ ۸۹.۹۱ ۱۲۳,۲۷۱ ۸۰.۷۱ ۱۲۶,۰۴۸ ۸۰.۲۳
اوراق ۵,۱۶۸ ۷.۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۵۴۷ ۳.۵۹ ۱,۲۱۶ ۰.۷۷ ۲,۷۰۶ ۱.۷۷ ۱۰,۰۳۶ ۶.۳۸
سایر دارایی ها ۸,۸۳۸ ۱۲.۴۸ ۹,۵۲۴ ۶.۰۵ ۱۸,۳۲۷ ۱۲ ۱۶,۸۵۶ ۱۰.۷۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۴,۷۹۰ ۷۷.۳۶ ۱۴۱,۳۴۱ ۸۹.۹۱ ۱۲۳,۲۷۱ ۸۰.۷۱ ۱۲۶,۰۴۸ ۸۰.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد