اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 52,699,144,976
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,060,955
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,053,941
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,053,941
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/25 1,060,955 1,053,941 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,699,144,976
  2 1397/04/24 1,061,050 1,054,036 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,703,890,236
  3 1397/04/23 1,062,018 1,054,996 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,751,905,774
  4 1397/04/22 1,054,555 1,047,593 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,381,724,272
  5 1397/04/21 1,054,587 1,047,625 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,383,324,772
  6 1397/04/20 1,054,619 1,047,657 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,384,926,274
  7 1397/04/19 1,072,942 1,065,836 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,293,918,490
  8 1397/04/18 1,084,898 1,077,699 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,887,083,571
  9 1397/04/17 1,084,932 1,077,732 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,888,779,401
  10 1397/04/16 1,092,906 1,085,644 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,284,356,362
  11 1397/04/15 1,095,377 1,088,096 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,406,957,986
  12 1397/04/14 1,095,412 1,088,130 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,408,687,865
  13 1397/04/13 1,095,447 1,088,165 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,410,418,736
  14 1397/04/12 1,085,466 1,078,264 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,915,333,180
  15 1397/04/11 1,090,734 1,083,490 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,176,656,783
  16 1397/04/10 1,100,523 1,093,202 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,662,290,146
  17 1397/04/09 1,121,770 1,114,285 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,716,472,060
  18 1397/04/08 1,119,270 1,111,806 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,592,517,933
  19 1397/04/07 1,119,306 1,111,842 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,594,323,861
  20 1397/04/06 1,119,342 1,111,878 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,596,130,776